Ukuphupha umuntu wakho ejola

Kukhona iphupho othi uma usukhulelwe nabantu sebazi ukuthi ukhulelwe kodwa uthole ukuthi umuntu omdala ekhaya uzophupha futhi kodwa esebona ubulili bengane kulelophupho. Kunenkolelo yokuthi lelophupho lisuke lichaza ukuthi ingane iyisibusiso usuke uyiphiwe amadlozi akini.

Kodwa inkinga ibalapho lengane uma isizelwe ivamise ukugula kakhulu. Ikakhulukazi uma ingahlawulelwanga kubo lapho izalwa khona. Izidalwa zivamise ukuyibanga. Futhi nawe mzali wengane kufanele ingane yakho uyibonge uma isizelwe ngoba inenhlanhla. Noma izobonwa kumele uyenzele okuthile, ugaye utshwala besintu upheke nenyama yangaphakathi beze omakhelwane bayibone.

Kunamaphupho esikwaziyo ukuthi uma uwaphuphile wenze okuthile ukuze ukwazi ukugwema okungase kuvele. Kodwa awokufa nawokukhulelwa awukwazi ukuvimba noma ukugwema uma sekwenzekile.

Kodwa kubalulekile ukukhumbula amaphupho osuke uwaphuphe ebusuku ngoba awusizo. Ukuphupha umuntu omunye umuntu ekhulelwe, lokho kuyibika lokuthi kukhona into noma izinto okungezakho ngokufanelekile kodwa ezisezandleni zomunye umuntu.

ukuphupha umuntu wakho ejola

Kepha esikhathini esingeside leyonto izobuyela ezandleni zomnikazi wayo. Kungaba yinto eyifa kuwena noma kube yinto eyakulahlekela esikhathini esedlule, kanti futhi kungaba yisikhundla esanikezwa omunye umuntu ngendlela engasibo ubulungiswa okuzovela njengemfihlo bese sibuyela kuwena.

Lithetha ukuthini eliphupha, ndiphuphe ndisitya apile eluhlaza qha liqinile ndide ndiphunyelwe lizinyo ndothuka.

Ukuphupha ubizwa ngugogo nje bese ekutshela ukuthi ukhulelwe emuva kokusuka kuye bese uyopha kuchazani. Sanibona… Kusho ukuthini ukuohupha uteta ingane yomfana? Isitory sami sikanje bengazi kuth ngikhulelwe ngokuthola ngalokhu okuchekhwa ngakho umchamo sukela ngo october kuth ngokuhamba kwesikhathi ngaya kwi altasound yona ithi ayiboni lutho okusho ukuth aithi angikhulelwe koda lokhu kokuchekha umchamo namanj lusathi ngikhulelwe phezu kwalokho kunengikuzwayo esiswini sami sisu sami ngesinye iskhathi siyavela sibe sikhulu ngesinye iskhathi ngingasboni nhlobo.

Amaphupho ngezinwele

Abaningi bayasizakala. Ngiphuphe sisegumbini thizen nalo enginobudlelwane naye,kukhona umuntu odwebela ngendingiliza amachashaza kwathi kwelesine wathi ayiphumelelanga kodwa lezi ezintathu ziyaphila,wathi ngikhulelwe. Ngiphuphe ngisegumbini thizen nalo enginobudlelwane naye kukhona umuntu odwebela ngendingiliza amachashaza amathathu kwathi kweyesine wathi ayiphilanga Kodwa Lezi eziwu3 ziyaphila,ngikhulelwe.

Umngani wami uthi ungiphuphele ngichithekelwa isisu vele ngikhulelwe ngisovalweni manje kungabe kuchaza ukuthini?? Kutshoni ukuphupha owesilisa ethi kimi isibongo engisisebenzisayo akusona esami esamj ngesakoNdlovu ma ngithi ngibuza umama ephutshweni khonapho umama athi esakho yisoneso osisebenzisayo besesiyaqala ukulwa ephutshweni lomama ngize ngikhale ngiphaphame ngilokhe ngikhala liyangihlupha lelo phupho selileminyaka. Loludaba sengathi lungaphezu kokuzifunela izimpendulo ngalendlela owenza ngayo, ikakhulukazi ngoba futhi uthi sekuyiminyaka uphupha into eyodwa.

Ukukhathazeka kwakho kubonisa sengathi nawe unazo izinsolo ngaloludaba, yini ungaveli ubhekane nalo ngqo mhlawumbe ukhulume nabadala bakini abasaphila?Kisho ukuthini ukuphupua umuntu wakho ethi anidle inyama yenkomo eyosiwe yaqotshwa bese mawuqeda ukudla iqatha uzwe izwi lomuntu abethandana naye ekhuluma ethi uyamukhulula kwizinto azenziwa imina.

Hello uma uphupha umuntu othandana naye umvakashele kwakhe bese kufika umuntu azwana naye anithole nihlezi aqale alwe nayo indoda ayixoshe… Kube vele mina sengiphumile endlin ngiyahamba avele umfana angilandele athi ku sis sekuyisikhathi ukuthi umazi lo munye. Hello, bendcela ubuza ngeliphupho, kwezinsuku zidlulayo ndihlale ndiphupha ndikwindlu enhle, most of the time ayoyam kodwa kube kubonakala uba ingaba yeyam, ngoku izolo ndiphuphe ndise flatini lam kodwa lilihle ngendlela emangalisayo, kube ngathi lelase sandton xa ndiphuma ngaphandle ndibone ihobe pigeon libhabhe lizohlala kum esifubeni ndilithathe.

Siphendula imibuzo esiyehlule abaningi. Ngokwesibonelo, thatha nje isiko lokulobola: — Kulotsholelwani? Menu Amaphupho nezincazelo zawo Amasiko Umlando nezithakazelo.

Uma uphupha ukuthi othandana naye ukushiyile kusho ukuthi umuntu onaye uzoba ngothembekile kuwe. Ngicela ukwaz kuchazani. Enkosi Reply. Leave a Reply Cancel reply. Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo. Sorry, your blog cannot share posts by email.Uma uphupha ukuthi uyashada kuyibhadi ikakhulukazi kwabesilisa. Kusho ukuthi kuzoba nezikhathi ezinzima empilweni yakho maduzane. Uma omunye wabantu ephusheni lakho begula noma bekhubazekile kusho ukuthi uzoba nomshado ongenayo injabulo.

Kuyinhlanhla kuphela uma umuntu wesifazane eziphupha eshada nekhehla. Ngiphuphe ubaba wengane yam eshada nomunye usisi anengane naye. Bayathanda, kodwa njalo ngibaphupha beshada. Uwubonile nje umlando nezithakazelo zakini kwaQwabe? Ngiphuphe ngigqoke ingubo engathi isagolide noma yellow kungeyomushado kodwa ngingshadi inembobo ingenzela amahloni.

As a woman ngiphuphe ngilotsholwa indoda engike ngathandana nayo kudala esahlukana kabuhlungu nayo kodwa ebese iloku ingincenga ukuba sibuyelane. Sanibonani ngicela ninghlaziyele or ningichazele ukuthi leliphupho engliphuphile lichazani,ngiphupha nginomuntu wami silele umasiqala sithi senza inkonzo yasekameleni ngivele ngophe kube bomvu yonke into zimpahla engizigqokile ngisho nombhede ngicela ningicacisele ukuthi ngabe lichazani.

Menu Amaphupho nezincazelo zawo Amasiko Umlando nezithakazelo. Amaphupho ngomshado nomuntu ongasekho. Amaphupho ngamakhekhe. Amaphupho ngezimbali zasemshadweni. Amaphupho ngomakoti, umkhwenyana noma impelesi. Bayathanda, kodwa njalo ngibaphupha beshada Reply. Ukuphupha ulungisela umshado Reply. Ngiphuphe ngigqoke ingubo engathi isagolide noma yellow kungeyomushado kodwa ngingshadi inembobo ingenzela amahloni Reply. Hi ngiphuphe ngishada esontweni kodwa indoda ibingekho ngiqcoke irogo elimhlophe kucazani?

Kuchazani ukuphupha utshata umtshato wesintu? As a woman ngiphuphe ngilotsholwa indoda engike ngathandana nayo kudala esahlukana kabuhlungu nayo kodwa ebese iloku ingincenga ukuba sibuyelane Reply. Uma uphuphe apentshisi amane kodwa elilodwa alivuthwanga? Uma uphuphe umshado kusho ukuthini? Sanibonani ngicela ninghlaziyele or ningichazele ukuthi leliphupho engliphuphile lichazani,ngiphupha nginomuntu wami silele umasiqala sithi senza inkonzo yasekameleni ngivele ngophe kube bomvu yonke into zimpahla engizigqokile ngisho nombhede ngicela ningicacisele ukuthi ngabe lichazani Reply.

Leave a Reply Cancel reply. Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.Mpisela yakoNgonyama eyadela umkhonto yathatha izembe ngoba lingumasheshisa! Mageza ngegolide kube kuphuza abafokazane ngezansi! Ngiphuphe umuntu engingazwani naye ngimuqaqa ikhanda cela ukwazi ngaleliphupho ngisheshe ngizisize. Kusho ukuthini ukuphupha isihlobo sakho sesilisa sizigunda izinwele iAfro sizifaka epuletini sizidla.

Liyaphindaphinda yini leliphupho noma uphuphe kanye nje? Yini enye oyibonayo noma eyenzakalayo kuleliphupno lakho? Impendulo yakho ingasiza ukunemba incazelo yephupho lakho.

Sawubona Nosipho, Ulwazi esinalo ngokuphupha izinwele yilo lolu osulufundile. Mhlawumbe kungasiza uma ungathi xaxa ngokuthi yini enye oyibonayo ephusheni lakho. Liyaphindaphinda yini noma waphupha nje kanye? Singajabulo ukuzwa kabanzi futhi lokho hleze kube nemiphumela yosizo ekuchazeni iphupho lakho.

Aliphindaphindi ngaphupha nje engath sihleli endlin enguround owesilisa engicwala ikhanda engikuso inkwethu ,izolo ngaphuma ngathi ngika boyfriend lo boyfriend uyiwele ngageza sigezela ukulala ngithe ngiqeda ukugeza ngaphaphama. Ngale kokuthi ugundile yini enye oyibonayo noma eyenzakalayo? Leli yiphupho eliphindaphindakho into efanayo yini noma uphuphe kanye nje? Kwesinye isikhathi ukugunda kuhambisana nokuzila. Sawubona Ncamisile, Kwesinye isikhathi ukugunda kuhambisana nokuzila.

Siyabonga kakhulu ngezochazi maphupho kuyasisiza kakhulu thina abanye,kusho ukuthini uku phupha amaphela endlini amaningi. Kuchazani ukuphupha udadewenu osewashona ethukuthele eza kimi edlathizela.

Amaphupho ngokukhulelwa

Athi sengikhathele ukukhuluma lento yakho nonkosikazi wakho. Musani ukungihlupha ngoba ngiphethwe umkhuhlane. Ilungiseni masisha. Menu Amaphupho nezincazelo zawo Amasiko Umlando nezithakazelo. Uma uphupha ukuthi ubuka izinwele zakho uzothola uthando maduzane kodwa lowo muntu kungenzeka ukuthi uthanda omunye umuntu. Uma uphupha ukuthi ukama izinwele zakho kusho ukuthi uzolahlekelwa yinto ebalulekile kanti ukushintsha umbala wezinwele zakho kusho ukuthi kunenkathazo ezayo.

Uma izinwele zakho sezikhule kakhulu zizinde kusho ukuthi usungumqambimanga futhi uma sezibomvu kufanele uqaphele izitha empilweni yakho. Uma ziphuma izinwele zakho kusho ukuthi ukhathazekile ngenxa yabanye abantu. Uma unempandla kusho ingcebo nempilo kwabesilisa nokuhlupheka ngokwezemali kwabesifazane. Uma owesilisa ozwana naye enempandla ephusheni lakho akufanele ngabe nindawonye futhi nizoba senkingeni maduzane.

Ngiphuphe umuntu engingazwani naye ngimuqaqa ikhanda cela ukwazi ngaleliphupho ngisheshe ngizisize Reply. Ngiphuphe ubaba wezingane engigunda Reply. Ngiphuphe ubaba wezingane angigunda Reply. Kush ukuthin ukuphupha unezinwele zinkulu uzikama kodwa ube uneshort hair Reply.

Mina ngiphuphe bengisusa inkwethu ekhanda bengicela ningiphe incazelo yalelophupho Reply. Mina ngicela ukubuza,ngiphuphe umyeni wami egundile,ekbeni uhlezi enezinwele akagundi Reply. Ngiphuphe udadewethu enezinwele ezinde ngbe kusho ukuthini lokho? Kushoni ukuphupha umuntu wesilisa egundile Reply.

Amaphupho Okunqoba

Kusho kuthin kuphupha udadewenu ekuhaywa inkwethu ekhanda Reply.Kubalulekile ukuthi uma uphupha iphupho izikhathi eziningi ukwazi ukulandele ukuthi lichaza ukuthini.

Lelophupho lisuke likhuluma into ezokwenzeka, futhi kubalulekile ukuthi ukwenze okushiwo kulo. Ukuphupha izinto ezimbi njalo akuyona into enhle ngoba kusuke kunobungozi phakathi. Isikhathi esiningi amaphupho ayamaniswa namadlozi ukuthi yiwona asuke ekhuluma nawe. Kunenkolelo yokuthi uma ukwenza lokho akutshela khona uba nezinhlanhla futhi ayafika njalo kuwena akuvikele uma ubhekene nezingqinamba. Uma usukwenzile lokho okudingekayo namaphupho owaphupha ngalesosikhathi akhombisa ukunqoba kwakho.

Sanibonani cela ukubuza kuchazani ukuphupha ujahwa njalo kuhlezi kungabantu besilisa noma ugijimiswa sekukaningi ngifikelwa ileli phupho kodwa namhlanje lingifake emzini wenyanga noma umuntu osebenza ngabantu. Nina enahlula abeSuthu, noShaka engazange abehlule!

Yiphupho eliphindandiyo yini leli? Yini enye eyenzeka kuleliphupho? Kungasiza ukwanda ngoba kungakhanyisa ukuthi ngabe leliphupho belimayelana nani. Ngiphuphe ngimi eceleni komfula kwavuleka amanzi ngangena phakathi avaleka ngavela sengivela kwelinye izwe elingaphansi kwamanzi kodwa nalo lelozwe linelanga kuyafana nje nalapha emhlabeni esiphila kuwona.

Ngiphuphe ngime emanzini angathi ixhaphozi emva kokuna kwezulu, mangithi ngibuka la emanzini kubonakala amafu ne dragon ihlezi phezu kwefu iyangibuka. Ngiphuphe ngisendleleni kungathi ngenzelwa umcimbi, ngithinte amathwasa angithungela ubuhlalo ngiwatshele ukuthi ubuhlalo bami babuthunge babenze bube nezingalo ezimbili uhlangothi nohlangothi bese buba nemilenze emine uhlangothi nohlangothi. Iningi lamaphupho owabalulayo athintene namanzi ngezindlela ezahlukahlukene, bese elilodwa iphupho lona lithinte izindaba zamathwasa.

Ngizokunika izincazelo esinazo ngamaphupho athinta amanzi nokuthwasa, kodwa indlela olubeka ngayo udaba, ikakhulukazi uma kuwukuthi lamaphupho ayakuhlupha ngokuphindaphinda into efanayo, mhlawumbe usizo kumelwe ulufune kwezinye izindawo ezingaphezu kolwazi esinalo kulenkundla.

Kulenkundla sikhuluma ngokuvulekile, kodwa kubukeka sengathi amaphupho akho adinga kunakekelwe izidingo zakho ngokukhethekile. Bheka isizinda okholelwa kusona, noma ngabe yinkolo noma ngabe yisintu, uthole khona usizo. Nazi izigatshana ongathola kuzo ezinye izincazelo. Sanibonani, ngicela usizo kulamaphupho amabili.

Elokqala ngaphupha umuntu ebingithandana naye, ekhuluma nami… Kodwa mina ngingamphenduli, aze angibize ngesthakazelo sakithi, angitshele ukuthi akangizondi. Elesbili, ngamphupha lo ebengithandana naye sihamba naye ngemoto yakhe, kukhona no mngane wakhe omkhulu okuyena o-driver lemoto.Nxa kuzohamba umuntu emhlabeni kubakhona izimpawu ezishoyo ukuthi kukhona okuzokwenzeka. Kulamaphupho akuvezayo ukuthi kulomuntu ozohamba emhlabeni.

Omunye uba lenhlanhla aze amboniselwe lokumbona umuntu lowo ozohamba emhlabeni. Ukufa yinto engeke siyivimbele ukuthi ingenzeki. Kweminye imindeni bakhishwa yizisu bonke ngesikhathi esifanayo. Abanye abantu bona batshaywe luvalo kodwa bungekho ubungozi. Noma kanjani kukhona ozohamba, umuntu wakini ozalwa laye esiswini esisodwa.

Usuke uphuphela umuntu wakini kungaba yingane yakho oyizalayo ezohamba. Kuba ngumakhelwane wakho, umngani wakho omkhulu noma umuntu omjwayele nje ozodlula emhlabeni. Kungashona umuntu wakini noma umakhelwane. Kukhona ozohamba emhlabeni. Amanzi angcolile aphinda ebike isisu noma umuntu okhulelwe. You are commenting using your WordPress.

You are commenting using your Google account. You are commenting using your Twitter account. You are commenting using your Facebook account. Notify me of new comments via email. Notify me of new posts via email. Share this: Twitter Facebook. Like this: Like Loading Leave a Reply Cancel reply Enter your comment here Fill in your details below or click an icon to log in:. Email required Address never made public. Name required. By continuing to use this website, you agree to their use.With recency a key concern for consumers, keeping the volume of recent reviews high and the average star rating glowing is an ongoing process and requires considerable effort to achieve.

This shows that although trust in reviews is at an all-time high, review platforms need to do more to encourage faith in review scores and convince this minority that reading reviews is a reliable way of assessing the quality of a business. For consumers to continue to trust online reviews as much as the recommendations of peers, the top review sites must focus on building an unbiased base of reviewers, and reacting quickly to those posting inauthentic reviews.

Businesses, too, can limit the impact of unjust or false claims by closely monitoring reviews. This enables them to react more quickly, taking all feedback on board politely and professionally, and notifying review platforms of any fake reviews found.

Our survey finds that the majority of respondents both read and leave reviews for businesses. One of the key findings to acknowledge here is that just over a quarter of respondents are in that middle place of not yet having left a review but being open to the idea.

These are the people businesses could benefit from by employing a strategy for requesting reviews. This data suggests that local businesses should ensure they fit review requests into the customer journey.

For the discerning consumer this has stretched to reviews, with people becoming more skeptical of the intent behind the sentiment. Coupled with the high level of trust that consumers place in reviews, businesses and review sites face a serious challenge in weeding out or preventing fake reviews.

ukuphupha umuntu wakho ejola

And with more people than ever expecting high star ratings (Q11), even one rogue review could cause businesses to drop out of favor. The objective of the survey Online Reviews Why Your Clients Need Reputation ManagementIf you help clients with their digital marketing efforts, one service you should take a look at offering is Reputation Management.

Why is Reputation Management so important for small- to medium-sized businesses. It looks like some of the written text on your content are running off the screen. Can somebdy else please comment and let me know if this is happening to them too. We see fake reviews as one of the biggest impediments to the growth of online commerce, and particularly smaller e-commerce sites seeking to grab their slice.

I am actually shocked Yelp is as high as it is. I see so many shady businesses advertising on there that it is unbelievable. The barrier of entry is so low to advertise on yelp. Yelp has created an advertising culture that businesses almost have to cheat to win on. You can start your business yesterday, be a convicted felon, unlicensed in your industry that requires a license and advertise on yelp.

That ought to scare people. Thanks for sharing this research. I think the number of consumers that have seen a fake review is much higher.

ukuphupha umuntu wakho ejola

There are way too many fake reviews between companies selling, offering discounts or review swap groups. It is more widespread than most consumers know. Hi there, question about your results on Question 16. Any clarification is appreciated. Or am I missing something here. The information provided is outstanding and we use it on a daily basis when speaking with business owners about the importance of their Reviews and Online Reputation.

BBB is falling by the wayside. The BBB actually has really good processes in place to guard against fake online reviews. The are also the only entity that actually does a background check on their advertisers. For example, in Texas you will find unlicensed movers advertising on Yelp, Angies List, Nextdoor App, Facebook and Thumbtack.

Once consumers realize how easy the Barrier of entry is for a business to advertise on Yelp, Angies List, Facebook, etc. Those others will start to lose consumer confidence. They resolved a 6 month old problem I was having with Dell as soon as they got involved.


Replies to “Ukuphupha umuntu wakho ejola”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *